การออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

การออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด