ข้อมูลทั่วไป


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม
 

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1045450821

รหัส Smis 8 หลัก :

  45012020

รหัส Obec 6 หลัก :

  450821

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  เมืองน้อยวิทยาคม

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  Muangnoiwittayakhom

ที่อยู่ :

  หมู่ที่   8   บ้านหนองไผ่น้อย

ตำบล :

  เมืองน้อย

อำเภอ :

  ธวัชบุรี

จังหวัด :

  ร้อยเอ็ด

รหัสไปรษณีย์ :

  45170

โทรศัพท์ :

  043030411

 

ปรัชญา   :   วิชชา  จรณ  สมฺปนฺโน   "ความรู้  คู่คุณธรรม"

วิสัยทัศน์   :   

"เป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน  โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร  การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน  โรงเรียนได้มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ

1. จัดให้บริการการศึกษาแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร เพื่อสามารถตรวจได้

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณครู

4. พัฒนาความพร้อมด้านความพร้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย ให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน เกิดทักษะในการทำงาน มีนิสัยรักการทำงานสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

8. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ประชาคมอาเซียน ยึดแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเน้นประเมินสภาพจริง

9. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ และให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน