ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

19

17

36

1

ม.2

11

7

18

1

ม.3

11

9

20

1

รวมมัธยมต้น

41

33

74

3

ม.4

8

0

8

1

ม.5

3

8

11

1

ม.6

3

6

9

1

ปวช.1

0

0

0

0

ปวช.2

0

0

0

0

ปวช.3

0

0

0

0

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

14

14

28

3

รวมทั้งหมด

55

47

102

6