ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์ 043-030411
อีเมล์ : mnkroiet@gmail.com

Facebook page : โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม

https://web.facebook.com/โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม-114830290210689