ข้อมูลครู

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม
 

จำนวน ชาย 7   คน หญิง 9  คน รวมทั้งหมด 16  คน
 

จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ระดับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน

-

คศ.1

0

0

0

 ชำนาญการ

คศ.2

0

0

0

 ชำนาญการพิเศษ

คศ.3

0

1

1

 เชี่ยวชาญ

คศ.4

0

0

0

 เชี่ยวชาญพิเศษ

คศ.5

0

0

0

รวม

-

0

1

1

 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน

-

คศ.1

0

0

0

 ชำนาญการ

คศ.2

0

0

0

 ชำนาญการพิเศษ

คศ.3

0

0

0

 เชี่ยวชาญ

คศ.4

0

0

0

รวม

-

0

0

0

 3. ครู

-

คศ.1

1

0

1

 ชำนาญการ

คศ.2

1

1

2

 ชำนาญการพิเศษ

คศ.3

3

5

8

 เชี่ยวชาญ

คศ.4

0

0

0

 เชี่ยวชาญพิเศษ

คศ.5

0

0

0

รวม

-

5

6

12

 4. ครูผู้ช่วย

-

ครูผู้ช่วย

0

0

0

 5. ลูกจ้างประจำ

-

-

2

0

2

 6. พนักงานราชการ

-

-

0

1

1

 7. ลูกจ้างชั่วคราว

-

-

0

1

1

รวมทั้งหมด

7

9

16