กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนูรู้นำเสนอผลงาน และประกวดนวัตกรรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยรูปแบบโครงงาน นวัตกรรมเพื่อชุมชนชั้นสูง "CIP Advance" สู่การพัฒนาต้นแบบ "เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้"

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนูรู้นำเสนอผลงาน และประกวดนวัตกรรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยรูปแบบโครงงาน นวัตกรรมเพื่อชุมชนชั้นสูง "CIP Advance" สู่การพัฒนาต้นแบบ "เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้"