พิธีมอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และสโมสรโรตารีวังสราญรมย์ ท่าพระ

พิธีมอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และสโมสรโรตารีวังสราญรมย์ ท่าพระ