การอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

การอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด